Giới thiệu

Khoa Cơ khí - Trường Công nghệ thuộc Đại học Duy Tân được thành lập theo Quyết định số 4760/QĐ_ĐHDT ngày 26/11/2020 trên cơ sở 02 Bộ môn: Cơ Điện tử và Kỹ thuật Ô tô – khoa Điện - Điện tử.

Chương trình Đào tạo

NGHIÊN CỨU

Tin tức

Thông báo

Lịch học & Lịch thi

Cơ sở vật chất

logo A - Z Sitemap / Chuyên môn & Học thuật
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.