star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tốt nghiệp


Tốt nghiệp

Lịch thi các học phần Thi tốt nghiệp đợt tháng 09/2023


Lịch thi các học phần Thi tốt nghiệp đợt tháng 09/2023

Xem thêm

Danh sách thi khảo sát Anh văn & Tin học tháng 09.2023 chính thức


Danh sách thi khảo sát Anh văn & Tin học tháng 09.2023 chính thức

Xem thêm

Kế hoạch tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng tháng 12 năm 2023


Kế hoạch tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng tháng 12 năm 2023

Xem thêm

Danh sách sinh viên nộp tiền khảo sát Anh văn và Tin học đợt tháng 09 năm 2023


Danh sách sinh viên nộp tiền khảo sát Anh văn và Tin học đợt tháng 09 năm 2023

Xem thêm

Về việc khảo sát Tiếng Anh, Tin học đợt tháng 09 năm 2023


Về việc khảo sát Tiếng Anh, Tin học đợt tháng 09 năm 2023

Xem thêm

Thông báo về lịch trả hồ sơ ra trường đợt tháng 07/2023


Thông báo về lịch trả hồ sơ ra trường  đợt tháng 07/2023

Xem thêm

DSSV đề nghị công nhận tốt nghiệp đợt tháng 05-2023


DSSV đề nghị công nhận tốt nghiệp đợt tháng 05-2023

Xem thêm

Kết quả khảo sát Anh văn, HSK & Tin học tháng 05.2023


Kết quả khảo sát Anh văn, HSK & Tin học tháng 05.2023

Xem thêm

Thông báo về việc tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi các học phần thi tốt nghiệp đợt thì ngày 20/05/2023


V/v tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi các học phần thi tốt nghiệp đợt thì ngày 20/05/2023

Xem thêm