star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tốt nghiệp


Tốt nghiệp

Điểm khảo sát Tin học, Anh văn đợt tháng 7/2021


1. Link điểm khảo sát tin học:  http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11287&lang=VN

Xem thêm

Thông báo về việc điều chỉnh tiến độ tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2021


Thông báo về việc điều chỉnh tiến độ tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2021

Xem thêm

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 6/2021


Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 6/2021

Xem thêm