star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thông báo GVCH-CVHT


Thông báo GVCH-CVHT

Công tác kiểm định nội bộ


Khoa cơ khí gửi các Giảng viên + CVHT: Trường đại học Duy Tân sắp đến kỳ kiểm định các chương trình đào tạo ( kể cả chương trình cao học và tiến sĩ). BGH và Phòng Đào tạo yêu cầu các Khoa khẩn trương hoàn tất hồ sơ học liệu theo các môn học mà Khoa mình đang quản lý. Hạn nộp về phòng Đào tạo là tháng 8/2021. Khoa cơ khí ( tính theo đầu môn...

Xem thêm

Công tác chuẩn bị thi kêt  thúc học phần


Chuẩn bị thi kết thúc học phần Chú ý: Sinh viên năm nhất.

Xem thêm